ISTNIEJE OD 1957 - 2008
SINCE 1957 - 2008
THE 51TH ANNIVERSARY ON AIR


                       
                       CQ CQ SP5KCR SP5KCR ... CQ CQ SN5G SN5G ... CQ CQ HF64PW HF64PW ... CQ CQ SP5JTF SP5JTF ... CQ CQ SQ5RDX SQ5RDX ... CQ CQ SQ5WAA SQ5WAA ... CQ CQ SQ5WWK SQ5WWK  

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge


REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KÓTKOFALARSKICH
POLNY DZIEŃ
LUBELSKI KOZIOŁEK 2008


1. ORGANIZATOR ZAWODÓW

• Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju

2. WYKONAWCA ZAWODÓW

• Biuro Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie
• Klub Łaczności i Informatyki LOK w Lublinie - SP8KAF

3. CEL ZAWODÓW

Przeprowadzenie ogólnopolskich ćwiczeń radiostacji amatorskich w warunkach terenowych. Przygotowanie do tworzenia awaryjnej sieci łączności na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Doskonalenie umiejętności operatorskich w zakresie obsługi radiostacji amatorskich w warunkach polowych.

4. UCZESTNICY ZAWODÓW

Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie amatorskie radiostacje klubowe i indywidualne, oraz nasłuchowe - zainstalowane na czas zawodów w warunkach terenowych. Jedynie radiostacje sztabowe i radiostacja główna mogą nadawać ze stałego QTH, pozostałe tylko z terenowego QTH (znaki wywoławcze łamane przez "p", "m" lub cyfrę okręgu wywoławczego). Stacje nasłuchowe powinny posiadać ważną licencję SWL.

5. TERMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniach 16 - 17 sierpnia 2008 r. (sobota-niedziela).

6. RADIOSTACJA ORGANIZATORA

Pełni funkcję radiostacji głównej. Jej zadaniem jest:
• przyjmowanie meldunków zbiorczych od radiostacji sztabowych,
• nadawanie radiogramów i sygnałów alarmowych,
• udział w zawodach (przydziela punkty, lecz nie jest klasyfikowana),
• czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów.

Radiostacja organizatora pracuje z terenowego QTH i używa znaku SP8KAF/8

7. RADIOSTACJE SZTABOWE

Zadania radiostacji sztabowych:
• przyjmowanie meldunków indywidualnych od radiostacji terenowych,
• przekazywanie meldunków zbiorczych do radiostacji głównej,
• udział w konkurencjach nawiązywania łączności, odbioru i przekazywania sygnałów alarmowych, oraz odbioru radiogramów.

Wykaz radiostacji sztabowych, oraz sztabowych rezerwowych znajduje się w załączniku do Regulaminu. Każda radiostacja sztabowa przyjmuje meldunki indywidualne od radiostacji terenowych ze swojego województwa. W przypadku gdy radiostacja sztabowa i sztabowa zapasowa w danym województwie nie pracuje, podległe im radiostacje terenowe nadają meldunki indywidualne województwa do dowolnej słyszalnej radiostacji sztabowej.

8. KONKURENCJE W ZAWODACH

• nawiązywanie łączności KF - SSB/RTTY/CW, UKF - FM/SSB/CW,
• nadawanie meldunków indywidualnych przez radiostacje terenowe do radiostacji sztabowych,
• nadawanie meldunków zbiorczych przez radiostacje sztabowe do radiostacji głównej,
• odbiór sygnałów alarmowych,
• odbiór radiogramów,
• praca radiostacji sztabowych z radiostacją główną (sygnały alarmowe wg kryptonimów),
• nasłuchy,

9. CZAS i PRZEBIEG ZAWODÓW

Informacje ogólne:
1. W zawodach obowiązuje czas uniwersalny UTC (GMT).
2. W każdej turze zawodów obowiązuje oddzielna numeracja QSO.
3. Brak meldunków, nieodebranie radiogramu lub sygnału alarmowego nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w zawodach.
4. Zabrania się jednoczesnego używania w zawodach więcej niż jednego nadajnika.
5. Wywołanie w zawodach;
• na fonii:- "wywołanie w zawodach Polny Dzień",
• na CW i RTTY: - "test PD".
6. Obowiązuje przestrzeganie band-planów KF i UKF.
W paśmie UKF/FM zaleca się stosowanie pionowej polaryzacji anten.

Uwaga:
W Polsce w czasie letnim czas UTC oblicza się odejmując 2 godz. od czasu lokalnego, np. godz. 8:00 czasu lok. to 6:00 UTC.

I TURA - KF/SSB

Meldunek nr 1 radiostacji terenowych do radiostacji sztabowych KF-SSB.
Dnia 16 sierpnia w godz. 15:00 - 15:30 radiostacje terenowe przekazują meldunek nr 1 do właściwych radiostacji sztabowych na QRG wg tabeli załącznika. Meldunek zawiera: RS/moc nadajnika KF w watach/rodzaj zasilania (AC - sieciowe, BAT - akumulatory, GEN - agregaty) / ilość osób biorących udział w zawodach / QTH. Przykładowa treść meldunku: 59 50 GEN 10 LUBLIN.

Meldunek zbiorczy nr 1 radiostacji sztabowych do radiostacji głównej KF-SSB.
Dnia 16 sierpnia w godz. 15:30 - 16:00 (UTC) radiostacje sztabowe przekazują meldunek zbiorczy do radiostacji głównej SP8KAF/8 na QRG 3715 kHz (+/- 3 kHz). Meldunek zawiera RS / KRYPTONIM / ilość meldunków przyjętych od stacji terenowych/suma ilości osób biorących udział w zawodach - zgłoszonych przez stacje terenowe, np. 59 NYSA 10 44.

Radiogramy nr 1 i 2 do wszystkich radiostacji KF–SSB.
Dnia 16 sierpnia pomiędzy godz. 16:00 - 16:20 (UTC) radiostacja główna SP8KAF/8 nada na QRG 3715 kHz (+/- 3 kHz) 2 radiogramy (literowy i cyfrowy), każdy złożony z 50 grup pięcioznakowych. Nadawanie radiogramów emisją SSB odbędzie się w tempie 15 grup/minutę.

Nawiązywanie łączności KF-SSB.
Dnia 16 sierpnia w godz. 16:30 - 18:45 (UTC) uczestnicy nawiązują łączności emisją SSB w paśmie 3,5 MHz. Z każdą radiostacją można nawiązać jedną łączność. Raport powinien zawierać RS/numer kolejny łączności/lokator. Przykładowa treść raportu: 59 18 KO10CW. Radiostacja główna podaje RS/KRYPTONIM.

Sygnały alarmowe nr 1 i nr 2 do wszystkich radiostacji.
Radiostacja główna SP8KAF/8 nada na QRG 3715 kHz (+/- 3kHz) sygnały alarmowe emisją SSB, podczas trwania konkurencji nawiązywania łączności:
• sygnał alarmowy nr 1, w godz. 17:05 - 17:10 (UTC),
• sygnał alarmowy nr 2, w godz. 17:55 - 18:00 (UTC),
Każdy sygnał będzie zawierał 4 grupy tekstu.

II TURA – UKF

Meldunek nr 2 radiostacji terenowych do radiostacji sztabowych UKF – FM.
Dnia 16 sierpnia w godz. 19:00 - 19:20 (UTC) radiostacje terenowe przekazują meldunek nr 2 do właściwych radiostacji sztabowych, na QRG wg załącznika. Meldunek zawiera RS /moc nadajnika UKF w watach/lokator/ilość łączności nawiązanych w I turze zawodów. Przykładowa treść meldunku: 59 50 JO81AA 64.

Nawiązywanie łączności UKF.

Dnia 16 sierpnia w godz. 19:30 - 21:30 (UTC) uczestnicy nawiązują łączności w paśmie 144 - 146 MHz emisjami CW,SSB i FM. Z każdą radiostacją można nawiązać po 3 QSO, po jednym każdym rodzajem emisji. Raport składa się z RS(T)/nr kolejny łączności/lokator, np.: 59 (9) 15 JO81AA. Numeracja łączności w całej turze UKF jest łączna dla wszystkich rodzajów emisji, ale oddzielna względem pierwszej tury KF-SSB. Praca przez przemienniki jest zabroniona.

III TURA – praca radiostacji głównej z radiostacjami sztabowymi KF/SSB Sygnały alarmowe radiostacji głównej dla radiostacji sztabowych.

Dnia 16 sierpnia w godz. 21.45 – 22.15 (UTC) radiostacja główna SP8KAF/8 kryptonim KAFKA nada na QRG 3715 kHz (+/- 3 kHz) sygnały alarmowe kierunkowe, dla poszczególnych radiostacji sztabowych, wg przydzielonych kryptonimów. Przykładowa treść sygnału: ODRA = ABCDE 12345.

Sygnały alarmowe od radiostacji sztabowych do radiostacji głównej.

Dnia 16 sierpnia w godz. 22:30 - 23:00 (UTC) radiostacje sztabowe wywoływane kierunkowo wg kryptonimów, na QRG 3715 kHz (+/- 3 kHz), przekazują radiostacji głównej treść odebranych uprzednio sygnałów alarmowych plus ilość meldunków odebranych od stacji terenowych w turze UKF, np.: ODRA = ABCDE 12345 = 15.

IV TURA – KF/RTTY

Nawiązywanie łączności KF - RTTY
Dnia 16/17 sierpnia od godz. 23:15 do 03:15 (UTC) uczestnicy nawiązują łączności RTTY (FSK) w paśmie 3,5 MHz. Z każdą radiostacją można nawiązać 1 QSO. Raport zawiera RST/kryptonim swojej stacji sztabowej/ilość łączności nawiązanych w II Turze (UKF), np.: 599 ODRA 25. Stacje które nie brały udziału w II turze UKF II tury zamiast ilości łączności podają w raporcie 00, np.: 599 ODRA 00. Stacje sztabowe i stacja organizatora podają w raporcie swój kryptonim.

V TURA – KF/CW

Radiogramy nr 3 i 4 dla wszystkich radiostacji KF - CW Dnia 17 sierpnia pomiędzy godz. 04:30 - 04:45 (UTC) radiostacja główna SP8KAF/8 nada na QRG 3545 kHz (+/- 3 kHz) dwa radiogramy (literowy i cyfrowy), każdy złożony z 50 grup 5 znakowych. Nadawanie radiogramów odbędzie się w tempie 10 grup (Paris).

Nawiązywanie łączności KF - CW

Dnia 17 sierpnia w godz. w godz. 5:00 do 7:00 (UTC) uczestnicy nawiązują łączności emisją CW w paśmie 3,5 MHz. Z każdą radiostacją można nawiązać 1 łączność. Raport składa się z RST / numeru kolejnego łączności / skrótu województwa i powiatu na terenie którego zainstalowana jest radiostacja (wg wykazu do Dyplomu SPPA). Przykładowa treść raportu: 599 001 LZA. Radiostacja główna podaje tylko RST.

Sygnały alarmowe nr 3 i 4 do wszystkich radiostacji.
Radiostacja główna SP8KAF/8 nada na QRG 3545 kHz (+/- 3 kHz) 2 sygnały alarmowe CW (literowy i cyfrowy), podczas trwania konkurencji nawiązywania łączności:
• sygnał alarmowy nr 3 pomiędzy godz. 05.30 a 05.35 (UTC)
• sygnał alarmowy nr 4 pomiędzy godz. 06.15 a 06.20 (UTC)
Każdy sygnał alarmowy będzie zawierał po 4 grupy liter i cyfr.

Meldunek nr 3 radiostacji terenowych do radiostacji sztabowych KF - CW.
Dnia 17 sierpnia pomiędzy godz. 7.00 a 7.30 (UTC) radiostacje terenowe nadają meldunek nr 3 do właściwych radiostacji sztabowych, na QRG wg załącznika. Meldunek zawiera RST/łączną ilość QSO na KF/łączną ilość QSO na UKF. Przykładowa treść raportu: 599 128 015.

Meldunek zbiorczy nr 2 radiostacji sztabowych do radiostacji głównej.
Dnia 17 sierpnia w godz. 07.30 – 08.00 (UTC) radiostacje sztabowe przekazują meldunek zbiorczy do radiostacji głównej SP8KAF/8 na QRG 3545 kHz (+/- 3 kHz). Meldunek powinien zawierać RST / ilość meldunków CW przyjętych od radiostacji terenowych/łączną ilość QSO na KF/łączną ilość QSO na UKF (sumy z meldunków stacji terenowych). Przykładowa treść meldunku: 599/11/878/118.

10.PUNKTACJA W ZAWODACH

Na KF
QSO SSB 2 pkt
QSO RTTY, CW 4 pkt
QSO ze stacją sztabową SSB, RTTY, CW 10 pkt
QSO ze stacją główną SP8KAF/8 SSB, RTTY, CW 25 pkt
nadany meldunek SSB 20 pkt
nadany meldunek CW 40 pkt
odebrany radiogram SSB 50 pkt
odebrany radiogram CW 100 pkt
odebrany sygnał alarmowy SSB 20 pkt
odebrany sygnał alarmowy CW 40 pkt
sygnał alarmowy stacji sztabowej przekazany do stacji głównej 50 pkt


Na UKF
za każdy kilometr odległości (QRB) QSO 1 pkt
nadany meldunek do stacji sztabowej 100 pkt


Za każdy błąd w radiogramie, sygnale alarmowym i meldunku odejmuje się 1 pkt.
Nasłuchowcy:

Uczestniczą w konkurencjach KF (w I i V turze): nasłuchy, odbiór radiogramów i odbiór sygnałów alarmowych. Punktacja jak dla nadawców.

U W A G I:

Łączności i nasłuchów nie zalicza się w przypadku:
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta (nie dotyczy SWL),
• błędów w znakach i raportach,
• łączności powtórzonych,
• różnicy czasu przekraczającej 3 minuty.
Zalicza się łączności ze stacją, która nie nadesłana dziennika, jeżeli jej znak występuje u co najmniej 5 korespondentów.

11.DZIENNIKI ZAWODÓW

Dzienniki "papierowe", wg załączonych wzorów, wraz z podpisanymi oświadczeniami o przestrzeganiu regulaminu zawodów i warunków posiadanej licencji należy przesłać w terminie 14 dni od zakończenia zawodów na adres:

Klub Łączności i Informatyki LOK
ul Nałęczowska 25
20-701 Lublin
z dopiskiem: PD2008


Komplet formularzy pomocnych w wypełnianiu dzienników znajduje się w załącznikach do niniejszego regulaminu i na stronie: http://sp8-ral.com . Dzienniki elektroniczne, jako list e-mail należy wysłać na adres: lok@lol.pl w terminie 14 dni od zakończenia zawodów. Znak wywoławczy należy umieścić w tytule. Wykazy łączności, radiogramy, sygnały alarmowe i wszelkie uwagi, jako pliki txt w oddzielnych załącznikach. Zalecane są pliki CABRILLO.

12. GRUPY KLASYFIKACYJNE

A - stacje klubowe KF (SSB + RTTY + CW)
B - stacje indywidualne KF (SSB + RTTY + CW)
C - stacje klubowe UKF
D - stacje indywidualne UKF
E - stacje sztabowe KF (SSB + RTTY + CW)
F - stacje sztabowe UKF
G - stacje nasłuchowe KF
H - Zarządy Wojewódzkie LOK

13. WYNIKI KOŃCOWE

Wynik końcowy stanowi suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach. Wyniki po opracowaniu przez organizatora, w terminie 3 miesięcy zostaną przesłane do Zarządu Głównego LOK, Zarządów Wojewódzkich LOK, opublikowane w prasie krótkofalarskiej, oraz rozesłane na podane przez uczestników adresy internetowe. Wyniki zamieszczone zostaną także na stronie http://sp8-ral.com.

14. NAGRODY

• Za zajęcie miejsc I - III przez Zarządy Wojewódzkie LOK - Puchary Wojewody Lubelskiego,

• Za zajęcie miejsc I - III w kategorii stacji klubowych KF - Puchary Dowódcy Batalionu Dowodzenia 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie,

• Za zajęcie miejsc I - III w kategorii stacji sztabowych KF - Puchary Dowódcy Kompani Łączności Batalionu Dowodzenia 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie,

• Za zajęcie miejsc I - III w kategorii stacji indywidualnych KF - Puchary Prezesa Zarządu Lubelskiego Oddziału PZK,

• Za zajęcie miejsc I - III w kategorii stacji klubowych UKF - Puchary Wojskowego Komendanta Uzupełnień Lublin - 2,

• Za zajęcie miejsc I - III w kategorii stacji indywidualnych UKF - Puchary Wojskowego Komendanta Uzupełnień Lublin - 1,

• Za zajęcie miejsc I - III w kategorii stacji sztabowych UKF - Puchary Prezesa ZW LOK w Lublinie,

• Za zajęcie miejsc I -III w kategorii stacji nasłuchowych - Puchary Dyrektora Biura ZW LOK w Lublinie,

• Za zajęcie miejsc I - VI we wszystkich kategoriach zawodów - Dyplomy,

• Dla pozostałych uczestników zawodów - dyplomy uczestnictwa,

• Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe znaczki okolicznościowe.

15. KOSZTY UDZIAŁU W ZAWODACH

Biura Zarządów Wojewódzkich LOK dofinansowują w miarę swoich możliwości udział klubów LOK w zawodach terenowych.

16. PODSUMOWANIE ZAWODÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

Termin i miejsce podsumowania oraz wręczenia nagród za zawody zostanie przekazany wraz z wynikami.

17. KOMISJA ZAWODÓW

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów i ich rozliczeniem czuwać będzie komisja w składzie:
• Janusz Czuryszkiewicz SP8IAU
• Łukasz Jaremek SQ8GHY
• Marian Marciniewicz SP8LZC

Decyzje Komisji Zawodów "POLNY DZIEŃ - LUBELSKI KOZIOŁEK 2008" są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Niniejszy regulamin zaakceptowała Komisja Łączności i Informatyki Zarządu Głównego LOK.

WYKAZ RADIOSTACJI SZTABOWYCH I REZERWOWYCH
KRYPTONIMY ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY W ZAWODACH
"POLNY DZIEŃ - LUBELSKI KOZIOŁEK 2008"


ID Stacja
sztabowa
Stacja
rezerwowa
Województwo Kryptonim QRG
CW
MHz
QRG
SSB
MHz
QRG
FM
MHz
1 SP1KKO SP1KAA Zachodniopom. WOLIN 3,512 3,3690 145,420
2 SP2KRS SP2KAE Kujawsko
Pomorskie
NOTEĆ 3,516 3,695 145,4250
3 SP2KAC SPSP2KDS Pomorskie NEPTUN 3,520 3,700 145,475
4 SP3KKU SP3KAU Wielkopolskie GOPŁO 3,524 3,705 145,300
5 SP3KCL SP3KEY Lubuskie WARTA 3,528 3,710 145,325
6 SP4KWO SP4KAI Podlaskie TUR 3,532 3,715 145,350
7 SP4KSY SP4KCF Warmińsko
Mazurskie
MAMRY 3,536 3,720 145,375
8 SP5KHU SN5G Mazowieckie WISŁA 3,540 3,725 145,225
9 SP6KFK SP6KTZ Dolnosląskie ODRA 3,544 3,740 145,575
10 SP7KWW SP7KMX Łódzkie BZURA 3,548 3,750 145,400
11 SP7KDJ SP7KLT Świętokrzyskie STAR 3,552 3,755 145,425
12 SP8KEA SP8KHK Lubelskie BUG 3,552 3,755 145,425
13 SP7KKX SP8KPM Podkarpackie SAN 3,560 3,765 145,475
14 SP9KTL SP9KUP Małopolskie SMOK 3,564 3,770 145,525
15 SP9KDC SP9KAT Śląskie SZYB 3,568 3,775 145,550
16 - - Opolskie NYSA 3,572 3,780 145,500


Zestaw dokumentów Zawodów "Polny Dzień Lubelski Koziołek - 2008"

Komplet formularzy pomocny w wypełnieniu dzienników zawodów znajduje się
w załącznikach do niniejszego regulaminu.

Zestawienie załączników do pobrania
Nr załącznika Nazwa dokumentu Pobierz
Harmonogram zawodów
Polny Dzień - LUBELSKI KOZIOŁEK 2008
Wykaz radiostacji
sztabowych i rezerwowych
Zestawienie meldunków
stacji terenowych
dla stacji sztabowych
Załącznik nr 1 Meldunek nr 1A
Meldunek nr 2B
Meldunek nr 3C
Załącznik nr 2 Meldunek zbiorczy nr 1A
Meldunek zbiorczy nr 2B
Załącznik nr 3 Radiogram nr 1A
Radiogram nr 2B
Załącznik nr 4 Dziennik łączności
nawiązanych w I turze
KF - SSB
Załącznik nr 5 Syganał alarmowy Nr1
Sygnał alarmowy nr 2
Załącznik nr 6 Dziennik łączności
nawiązanych w II turze
UKF
Załącznik nr 7 Sygnał alarmowy nr 3A
(odbiór)
dla stacji sztabowych
Sygnał alarmowy Nr 3B
(nadawanie)
dla stacji sztabowych
Załącznik nr 8 Dziennik łaczności
nawiązanych w IV turze
KF - RTTY
Załącznik nr 9 Radiogram Nr 3A
Radiogram Nr 4B
Załącznik nr 10 Sygnał alarmowy Nr 4A
Sygnał alarmowy Nr 5B
Załącznik nr 11 Dziennik łaczności
nawiązanych w V turze
KF CW
Arkusz zbiorczy zawodów
Polny Dzień
Lubelski Koziołek 2008
Regulamin zawodów
Polny Dzień
Lubelski Koziołek 2008Niniejszy regulamin zaakceptowała Komisja Łączności i Informatyki
Zarządu Głównego LOK.
Data publikacji Warszawa 05.07.2006 r.


powrót do działu  
powrót do menu  

Ostatnia aktualizacja strony:  

Copyright Nowember - 2003 W.W.Karczewski - SQ5WWK